Το αλφαβητάρι του περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία

Select the prefered language to access the content

Λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το στοιχείο του καταλόγου

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2022/2399 για τη θέσπιση του περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2022. Με αυτόν τον κανονισμό δημιουργείται ένα νέο νομικό πλαίσιο για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και της ψηφιακής συνεργασίας μεταξύ τελωνειακών διοικήσεων και λοιπών κυβερνητικών αρχών (οι οποίες είναι γνωστές ως συνεργαζόμενες αρμόδιες αρχές) που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή μη τελωνειακών, κανονιστικών διατυπώσεων στα σύνορα της ΕΕ, σε τομείς όπως η υγεία και η ασφάλεια, η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια τροφίμων και προϊόντων, η αγροτική ανάπτυξη κ.α. Αυτό το νομικό πλαίσιο, με τη σειρά του, θα επιτρέψει τους οικονομικούς φορείς να διεκπεραιώνουν ορισμένες τελωνειακές διατυπώσεις ευκολότερα.

Περιγραφή Μαθήματος

Η παρούσα θεματική ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης σας παρουσιάζει τους στόχους του περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία και επικεντρώνεται στην κατανόηση του πλαισίου εντός του οποίου αναπτύχθηκε αυτή η πρωτοβουλία.

Το περιβάλλον ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία (EU SWE-C) σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να επιτρέψει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ τελωνειακών και μη τελωνειακών αρχών και κατά συνέπεια, τη βελτιστοποίηση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων και πληροφοριών που απαιτούνται για τη διαδικασία εκτελωνισμού εμπορευμάτων.

Κοινό-στόχος

Αυτή η θεματική ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης απευθύνεται σε τελωνειακούς υπαλλήλους, υπεύθυνους διαδικασιών και λοιπών υπαλλήλων της ΕΕ, σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης.

Μαθησιακοί στόχοι

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, θα γνωρίζετε τους βασικούς στόχους του συστήματος και τις λειτουργικές του δυνατότητες. Θα είστε σε θέση να:

  • Εξηγείτε την έννοια και το πλαίσιο του περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία (EU SWE-C), καθώς και τον τρόπο ανάπτυξής του σε νομοθετικό πλαίσιο.
    .
  • Περιγράφετε τον τρόπο εξασφάλισης της διαλειτουργικότητας των συστατικών στοιχείων του περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία (EU SWE-C) μέσω δύο επιπέδων συνεργασίας, μεταξύ κυβερνήσεων (G2G) και μεταξύ επιχειρήσεων και κυβερνήσεων (B2G), ώστε να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τελωνείων, συνεργαζόμενων αρμόδιων αρχών και οικονομικών φορέων
    .
  • Περιγράφετε τα οφέλη του περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία και του κεντρικού του συστήματος, της ενιαίας θυρίδας EU CSW-CERTEX

Διάρκεια μαθήματος

Ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του μαθήματος είναι περίπου 50 λεπτά.


0%