Основни положения на средата на ЕС за митническо обслужване на едно гише

Select the prefered language to access the content

Подробности за този елемент от каталога

Регламент (ЕС) 2022/2399 за създаване на среда на ЕС за митническо обслужване на едно гише влезе в сила през ноември 2022 г. С този регламент се осигурява нова правна рамка, с която се подобрява споделянето на информация и цифровото сътрудничество между митническите органи и други държавни органи („партньорските компетентни органи“), отговарящи за прилагането на немитническите регулаторни формалности на границите на ЕС, в области като здравето и безопасността, защитата на околната среда, безопасността на храните и продуктите, селското стопанство и др. По този начин се дава възможност на икономическите оператори да изпълняват по-лесно определени митнически формалности.

Описание на курса

Този модул от електронното обучение Ви запознава с целите на средата на ЕС за митническо обслужване на едно гише, като се концентрира върху разбирането на контекста, в който възниква инициативата.

Средата на ЕС за митническо обслужване на едно гише (EU SWE-C) е насочена към осигуряване на оперативна съвместимост между митническата и немитническата област, с цел рационализиране на електронния обмен на документи и информация, необходими за процеса на митническо оформяне на стоките.

Целева аудитория

Модулът за електронно обучение е насочен към митническите служители, управляващите процесите специалисти и други служители в целия ЕС.

Учебни цели

До края на този курс ще знаете основните цели на системата и нейните функции. Ще можете:

  • Да описвате концепцията и контекста на EU SWE-C и как бе развита в законодателна рамка;
  • Да описвате подробно как е осъществена оперативната съвместимост между компонентите на EU SWE-C посредством двата слоя на сътрудничество: между държавите (G2G) и между предприятията и държавата (B2G), за да се създаде възможност за обмен на информация между митниците, партньорските компетентни органи и икономическите оператори;
  • Да описвате ползите от средата на ЕС за митническо обслужване на едно гише и централния к модул — EU CSW-CERTEX.

Продължителност на курса

Времето, необходимо за завършване на курса, е около 50 минути.

0%