Pamatinformācija par ES vienloga vidi muitas jomā

Select the prefered language to access the content

Informācija par kataloga vienumu

Regula (ES) Nr. 2022/2399, ar kuru izveido ES vienloga vidi muitas jomā, stājās spēkā 2022. gada novembrī. Šī regula nodrošina jaunu tiesisko regulējumu, kas uzlabo informācijas apmaiņu un digitālu sadarbību starp muitas administrācijām un citām valsts iestādēm (“kompetentām partneriestādēm”), kuru kompetencē ir ar muitu nesaistītu formalitāšu izpilde uz ES robežas tādās jomās kā veselība un drošība, vides aizsardzība, pārtikas un ražojumu drošība, lauksaimniecība utt. Tas savukārt ļaus uzņēmējiem vieglāk nokārtot noteiktas muitas formalitātes.

Kursa apraksts

Šajā e-mācību modulī aprakstīti, kādi ir ES vienloga vides muitas jomā mērķi, un izklāstīts konteksts, kurā šī iniciatīva radās.

ES vienloga vide muitas jomā ir izstrādāta, lai nodrošinātu sadarbspēju starp muitas un nemuitas jomu un lai racionalizētu preču muitošanas procesam nepieciešamo dokumentu un informācijas elektronisku apmaiņu.

Mērķauditorija

Šis e-mācību modulis ir paredzēts muitas ierēdņiem, procesa vadītājiem un citiem ES ierēdņiem visā ES.

Mācību mērķi

Līdz šī kursa noslēgumam jūs būsiet iepazinušies ar sistēmas galvenajiem mērķiem un funkcionalitātēm. Jūs varēsiet:

  • aprakstīt ES vienloga vides muitas jomā koncepciju un kontekstu un to, kā tā kļuva par tiesisko regulējumu; 
  • detalizēti raksturot, kā ar divu līmeņu sadarbību valsts iestāžu starpā (G2G) un uzņēmēju un valsts iestāžu (B2G) starpā tiek nodrošināta ES vienloga vides muitas jomā elementu sadarbspēja, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu starp muitu, kompetentajām partneriestādēm un uzņēmējiem; 
  • izskaidrot ieguvumus, ko sniedz ES vienloga vide muitas jomā un tās centrālais modulis — ES CSW-CERTEX.

Kursa ilgums

Kursa pabeigšanai ir nepieciešamas aptuveni 50 minūtes.

0%