Podstawy unijnego środowiska jednego okienka w dziedzinie ceł

Select the prefered language to access the content

Informacje szczegółowe o tej pozycji katalogowej

Rozporządzenie (UE) 2022/2399 ustanawiające unijne środowisko jednego okienka w dziedzinie ceł weszło w życie w listopadzie 2022 r. To rozporządzenie stanowi nowe ramy prawne usprawniające wymianę informacji i współpracę cyfrową między organami celnymi a innymi organami rządowymi (tzw. właściwe organy partnerskie) odpowiedzialnymi za formalności regulacyjne pozacelne na granicach UE w obszarach takich jak: zdrowie i bezpieczeostwo, ochrona środowiska, bezpieczeostwo żywności i produktów, rolnictwo itd. To z kolei ułatwi przedsiębiorcom dopełnianie wybranych formalności celnych.

Opis kursu

Ten moduł e-learningowy wprowadza w cele unijnego środowiska jednego okienka w dziedzinie ceł i koncentruje się na zrozumieniu kontekstu, w którym pojawiła się ta inicjatywa.

Unijne środowisko jednego okienka w dziedzinie ceł (EU SWE-C) zostało zaprojektowane w celu umożliwienia interoperacyjności pomiędzy domenami celnymi i pozacelnymi w celu usprawnienia elektronicznej wymiany dokumentów i informacji wymaganych w procesie odprawy towarów.

Docelowy odbiorca

Ten moduł e-learningowy jest skierowany do funkcjonariuszy celnych, kierowników ds. procesów i innych urzędników UE w całej UE.

Cele kursu

Po ukooczeniu tego kursu będziesz znał główne cele tego systemu i jego funkcje. Będziesz w stanie: 

  • Opisad koncepcję i kontekst EU SWE-C oraz sposób, w jaki przekształciło się ono w ramy prawne. 
  • Szczegółowo opisad, w jaki sposób interoperacyjnośd między komponentami EU SWE-C jest możliwa dzięki dwóm warstwom współpracy administracja publiczna-administracja publiczna (G2G) i przedsiębiorcy-rząd (B2G), aby umożliwid wymianę informacji między organami celnymi, właściwymi organami partnerskimi i przedsiębiorcami. 
  • Opisad korzyści płynące z unijnego środowiska jednego okienka w dziedzinie ceł i jego centralnego modułu – CERTEX.

Czas trwania kursu

Czas potrzebny do ukooczenia kursu to około 50 minut.

0%