Základy používania prostredia centrálneho elektronického priečinka EÚ pre colníctvo

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tejto položke katalógu.

Nariadenie (EÚ) 2022/2399, ktorým sa zriaďuje prostredie centrálneho elektronického priečinka EÚ pre colníctvo, nadobudlo účinnosť v novembri 2022. Toto nariadenie poskytuje nový právny rámec na zlepšenie výmeny informácií a digitálnej spolupráce medzi colnými orgánmi a ostatnými vládnymi autoritami (tzv. „partnerské príslušné orgány“), ktoré majú na starosti vymáhanie necolných regulačných formalít na hraniciach EÚ v oblasti zdravia a bezpečnosti, ochrany prostredia, bezpečnosti potravín a výrobkov, poľnohospodárstva atď. Hospodárskym subjektom sa tak uľahčí vybavovanie určitých colných formalít.

Popis kurzu

Tento modul elektronického vzdelávania vás oboznámi s cieľmi prostredia centrálneho elektronického priečinka EÚ pre colníctvo a zameriava sa na pochopenie kontextu, v ktorom sa táto iniciatíva objavila.

Systém EU SWE-C je navrhnutý tak, aby umožňoval interoperabilitu medzi colnými a necolnými doménami s cieľom zefektívniť elektronickú výmenu dokladov a informácií potrebných na colné konanie.

Cieľová skupina

Tento modul elektronického vzdelávania je určený colníkom, procesným manažérom a ďalším úradníkom EÚ v celej EÚ.

Vzdelávacie ciele

Na konci tohto kurzu budete poznať hlavné ciele systému a jeho funkcionality. Čo sa naučíte: 

  • Opísať koncepciu a kontext EU SWE-C a to, ako sa rozvinula do legislatívneho rámca; 
  • Podrobne opísať, ako sa umožňuje interoperabilita medzi zložkami systému EU SWE-C prostredníctvom dvoch úrovní spolupráce medzi vládami (G2G) a medzi podnikmi (B2G) s cieľom umožniť výmenu informácií medzi colnými orgánmi, partnerskými príslušnými orgánmi a hospodárskymi subjektmi; 
  • Opíšte výhody prostredia centrálneho elektronického priečinka EÚ pre colníctvo a jeho centrálneho modulu – EU CSW-CERTEX.

Dĺžka trvania kurzu

Na dokončenie tohto kurzu potrebujete približne 50 minút.

0%