Σύστημα ομοιόμορφης διαχείρισης χρηστών και ψηφιακής υπογραφής (UUM&DS): Το σημείο πρόσβασής σας στις Αιτήσεις της ΕΕ

Select the prefered language to access the content

Λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το στοιχείο του καταλόγου

Αυτή η εύχρηστη ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης βασίζεται στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα και εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος «Τελωνεία 2020». Το νέο Σύστημα Ομοιόμορφης Διαχείρισης Χρηστών και Ψηφιακής Υπογραφής σε επίπεδο ΕΕ προσφέρει στους Οικονομικούς Φορείς ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης, προκειμένου να είναι δυνατή η ταυτοποίηση για την πρόσβαση στο ενοποιημένο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τελωνεία (EIS), συμπεριλαμβανομένων πληροφοριακών συστημάτων, όπως το ΕΤΚ - Σύστημα τελωνειακών αποφάσεων, το EOS-AEO, το COPIS, το ΕΤΚ - Σύστημα χρήσης αποφάσεων ΔΔΠ, και κεντρικών υπηρεσιών για ηλεκτρονική υποβολή διασαφήσεων.
Περιγραφή Μαθήματος

Αυτό το μάθημα σας παρέχει ειδικές πληροφορίες σχετικά με το νέο Σύστημα Ομοιόμορφης Διαχείρισης Χρηστών και Ψηφιακής Υπογραφής σε επίπεδο ΕΕΜε την ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είστε σε θέση να χειρίζεστε με άνεση το UUM&DS  και να διεκπεραιώνετε διαδικασίες εξουσιοδότησης, καταχώρησης πιστοποιητικών και ελέγχου ταυτότητας, στο πλαίσιο της ροής διαδικασιών του UUM&DS.

Κοινό-στόχος

Οικονομικοί φορείς που χρησιμοποιούν τελωνειακά συστήματα της ΕΕ.

Μαθησιακοί στόχοι
Στο τέλος αυτού του μαθήματος, θα είστε σε θέση να κατανοείτε:
  • τις βασικές αρχές χρήσης του συστήματος UUM&DS,
  • τις γενικές λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος,
  • τα οφέλη από τη χρήση αυτού του συστήματος,
  • και να εκτελείτε τις εργασίες διαχείρισης και εξουσιοδότησης Οικονομικού Φορέα στο σύστημα UUM&DS.
Διάρκεια μαθήματος

Το μάθημα διαρκεί περίπου 30 λεπτά.