ΕΤΚ – Επιςκόπθςθ

Select the prefered language to access the content

Λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το στοιχείο του καταλόγου

Αυτή η εύχρηστη ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης παρέχει επισκόπηση σχετικά με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (ΕΤΚ).

Περιγραφή Μαθήματος

Επικεντρϊνεται ςτα βαςικά χαρακτθριςτικά, τον αντίκτυπο ςτο ζργο των τελωνειακϊν αρχϊν και των ςυναλλαςςόμενων και ςτα βαςικά οφζλθ για τα δφο μζρθ. Για να ωφελθκείτε ςτο ζπακρο από τισ δυνατότθτεσ αυτοφ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ, ςυνιςτοφμε να εντάξετε τα μακιματα ςτο δικό ςασ πρόγραμμα εκπαίδευςθσ και να αναπτφξετε ζνα πλιρωσ ςυνδυαςμζνο πρόγραμμα εκμάκθςθσ.

Κοινό-στόχος

Όλοι οι τελωνειακοί υπάλλθλοι και οι ςυναλλαςςόμενοι, οι οποίοι χρειάηεται να προχωριςουν ςε γριγορθ επιςκόπθςθ τθσ νομοκεςίασ του ΕΤΚ και των οφελϊν του.

Μαθησιακοί στόχοι

Μόλισ ολοκλθρϊςετε αυτό το πρόγραμμα διάρκειασ 105 λεπτϊν, κα ζχετε μάκει για:
- τον Ενωςιακό Τελωνειακό Κϊδικα (ΕΤΚ) εν γζνει:
- το πλαίςιο του ΕΤΚ και τα βαςικά κακεςτϊτα του και τα οφζλθ από κάκε τελωνειακό κζμα,
- τθν επίδραςθ του ΕΤΚ τόςο ςτο δθμόςιο όςο και ςτον ιδιωτικό τομζα,
- το χρονοδιάγραμμα τθσ μετάβαςθσ ςτον ΕΤΚ,
- τισ διάφορεσ νομικζσ πράξεισ του πακζτου του ΕΤΚ: κατ' εξουςιοδότθςθ πράξθ (ΚΕΠ), εκτελεςτικι πράξθ (ΕΠ) και μεταβατικι κατ’ εξουςιοδότθςθ πράξθ (ΜΚΠ).0%

Related courses

eL

Authorised Economic Operator (AEO)

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Binding Tariff Information

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Procedures and Customs Declarations

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)