CKÚ – Prehľad

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tejto položke katalógu.

Tento jednoduchý a ľahko použiteľný modul eLearning poskytuje prehľad o Colnom kódexe Únie (CKÚ).

Popis kurzu

Zameriava sa na kľúčové funkcie, vplyv na prácu colných orgánov a obchodníkov a hlavné prínosy pre obidve tieto skupiny. Tento kurz vám odporúčame zaradiť do programu odbornej prípravy, aby ste mohli plne ťažiť z jeho výhod, a vyvinúť tak komplexný program kombinovaného vzdelávania.

Cieľová skupina

Všetci colní úradníci a obchodníci, ktorí potrebujú získať rýchly prehľad o právnych predpisoch CKÚ a ich prínosoch.

Vzdelávacie ciele

Na konci tohto 105-minútového kurzu budete ovládať:
- Colný kódex Únie (CKÚ) všeobecne;
- rámec CKÚ a jeho hlavné postupy a prínosy v každej oblasti colníctva;
- vplyv CKÚ na verejný aj súkromný sektor.
- časový rámec prechodu na CKÚ;
- rôzne právne predpisy balíka CKÚ: delegovaný akt (DA), vykonávací akt (VA) a prechodný delegovaný akt (PDA).