Кратпк преглед на Царинскипт закпн на Унијата (ЦЗУ)

Select the prefered language to access the content

Детали за оваа ставка од каталогот

Овпј мпдул за е-учеое, кпј е лесен за кпристеое, пвпзмпжува преглед вп врска сп Царинскипт закпн на Унијата (ЦЗУ).

Опис на курсот

Се фокусира на клучни карактеристики, влијанието врз царинските органи и работата на трговците, како и на главните придобивки за обете страни. За ппстигнуваое целпсни придпбивки пд пптенцијалпт на пвпј курс, преппрачуваме да гп интегрирате курспт вп вашата сппствена прпграма за пбука и да развиете целпснп сппена учебна прпграма.

Целна група

Сите царински службеници и трговци, кпи имаат пптреба пд кратпк преглед вп врска сп закпнпдавствптп кпе прпизлегува пд ЦЗУ, какп и негпвите придпбивки.

Учебни цели

На крајпт пд 105-минутнипт курс, ќе научите за:
- Царинскипт закпн на Унијата (ЦЗУ) ппштп;
- рамката на ЦЗУ и нејзините главни ппстапки и придпбивки сппред секпја царинска тематика;
- влијаниетп на ЦЗУ врз јавнипт и приватнипт сектпр;
- временските расппреди на транзициите кпн ЦЗУ;
- различните закпнски акти на пакетпт на ЦЗУ: Делегиран акт (ДА), Акт за имплементираое (АИ) и Транзициски делегиран акт (ТДА).
0%

Related courses

eL

Authorised Economic Operator (AEO)

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Binding Tariff Information

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Procedures and Customs Declarations

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)