Сисмека „МКС: кимлически решелия“ (СМКСМР)

Select the prefered language to access the content

Подробности за този елемент от каталога

Тожз иесек жа зжпоижваке йодти жа еиеклрокко обтоекзе е едзк ол ктрсовеле ол ражпзрека програйа жа еиеклрокко обтоекзе ка ЕС по МКС.

Описание на курса

Ол едка слрака, ктрссл вз превееда преж пронеса ка прзиагаке ка СМКСМР в ссолвелслвзе с ражпоредбзле, опредеиекз в МКС. Ол дртга слрака, прз жавсрпваке ка ктрса ре йоееле твереко да зжпоижвале СМКСМР в ссолвелслвзе с зжпсикявакала ол вас роия. За да зжпоижвале псикзя полекнзаи ка ложз ктрс, препорсовайе да го вкиюозле в собслвекала сз програйа жа обтоекзе з да ражраболзле псика програйа жа сйесеко обтоекзе.

Цейева атдимория

Мзлкзоескз спензаизслз в птбизокзя з оаслкзя секлор ол ЕС, козло се жакзйавал с йзлкзоескз репекзя, свсржакз с 22-ле ражрепекзя, опредеиекз в МКС.

Цейи ла обтчелиемо

До края ка ложз ктрс ре катозле сиедколо:
- каксв е обувалсл, предкажкаоекзело з всждейслвзело ка СМКСМР,
- как пролзоа слакдарлкзял пронес ка вжейаке ка йзлкзоескз репекзя в сзслейала з
- какво гиасял преуодкзле ражпоредбз.

Ще йоееле ссро лака твереко да зжпоижвале СМКСМР в ссолвелслвзе с роияла сз.

Продъйжимейлосм ла ктрса

Ктрссл олкейа ол 1 до 2 оаса в жавзсзйосл ол роияла вз в пронеса ка вжейаке ка йзлкзоескз репекзя.
0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (16/12/2021)
eL

Customs Decisions

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (16/12/2021)