Систем за следење и контрола на движењето на акцизни стоки (EMCS) – Модул на е-учење за Основна дејно

Select the prefered language to access the content

Детали за оваа ставка од каталогот

Модулот на е-учење што е лесен за користење е еден од курсевите на обемната програма за еучење на ЕУ за темите Царина и оданочување.

Опис на курсот

Курсот е наменет да ве обучи за учесниците вклучени во движењето на акцизните стоки и главните процеси на EMCS. Системот за движење и контрола на акцизи (СДКА) е компјутеризиран систем за следење на движењето на акцизните добра под царинска суспензија во ЕУ. Тој во реално време го осигурува и евидентира безбедното движење на алкохолот, тутунот и енергетските производи, ги поедноставува постапките за трејдерите со стандардизиран електронски систем за ЕУ, го забрзува пуштањето на стоките и создава администрација без хартија. Во моментов, повеќе од 100 000 економски оператори го користат системот и тој е клучна алатка за размена на информации и соработка помеѓу земјите-членки. Развиена е слична обука за модулот на напредна дејност што обезбедува подетална обука за секоја постапка на размена на информациите.

Целна група

Овој курс е наменет за следните професионалци:
- Економски оператори овластени да испорачуваат или примаат стока под договор за одложено плаќање на акцизни давачки и коишто сакаат точни и ажурирани референтни информации.
- Администрациите на земјите-членки одговорни за надзор на надворешниот промет и одржување и ширење точни и ажурирани референтни информации.

Учебни цели

На крајот од курсот ќе може да управувате со:
- поднесувањето, откажувањето или одбивањето на електронскиот административен документ (е-АД),
- поднесувањето извештај за прием,
- промената на одредиштето на движењето или поделбата на пратката од испраќачот,
- постапките на обработка по достава,
- специфичните процесу поврзани со директната достава, извозот, примачот ослободен од плаќање акциза или привремено регистрираниот примач,
- договорите за одложено плаќање на акцизни давачки.

Времетраење на курсот

Курсот трае околу 1,30 часа.
0%

Related courses

eL

EMCS – Advanced Business Training Programme - Module 1 - Submission and Receipt

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive EU eLearning programme on Customs and Taxation.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

EMCS – Advanced Business Training Programme - Module 2 - Movement – Follow-up

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive EU eLearning programme on Customs and Taxation.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

EMCS – Advanced Business Training Programme - Module 3 – Export

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive EU eLearning programme on Customs and Taxation.
Version: 01 (11/08/2020)