Потекло на стока

Select the prefered language to access the content

Детали за оваа ставка од каталогот

Модулот на е-учење што е лесен за користење е еден од курсевите на обемната програма за е-учење на ЕУ за ЦЗУ.

Опис на курсот

Овозможува основно знаење во доменот на царинските декларации и ги опишува процесите за носење на царинските одлуки дефинирани со Царинскиот закон на Унијата (ЦЗУ).

За постигнување целосни придобивки од потенцијалот на овој курс, препорачуваме да го интегрирате курсот во вашата сопствена програма за обука и да развиете целосно споена учебна програма.


Целна група

Царински службеници и економски оператори кои треба да бидат свесни за употребата на потекло и за тоа како се утврдува потеклото


Учебни цели

На крајот од 75-минутниот курс, ќе научите:
- зошто потеклото на стоката е важно за царината, каков е доказ за потекло и каква е разликата помеѓу правилата за непреференцијално и преференцијално потекло;
- како е направено утврдувањето на потеклото и како да се добие потврда за потекло;
- како функционираат непреференцијалните правила за потекло;
- како функционираат преференцијалните правила за потекло;
- што е регистриран извозник, зошто е воведен, каде се чува и кои се преодните мерки;
- Задолжителна информација за потекло (ЗИП) и како се постапува по нејзиното издавање.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
nano

Preferential arrangements (5 min)

Nanolearning - Preferential arrangements applied to goods crossing EU borders according to Union Customs Code.
Version: 01 (22/11/2021)
nano

Rules of Origin 1 (5 min)

Nanolearning - Rules of origin and how to apply them for goods crossing EU borders according to Union Customs Code.
Version: 01 (22/11/2021)