Посебни постапки (различни од транзит)

Select the prefered language to access the content

Детали за оваа ставка од каталогот

Модулот на е-учење што е лесен за користење е еден од курсевите на обемната програма за е-учење на ЕУ за ЦЗУ.

Опис на курсот

Овозможува основно знаење во доменот на посебните постапки (различни од транзитни постапки) и поврзаните постапки дефинирани со Царинскиот закон на Унијата (ЦЗУ).

За постигнување целосни придобивки од потенцијалот на овој курс, препорачуваме да го интегрирате курсот во вашата сопствена програма за обука и да развиете целосно споена учебна програма.


Целна група

Царински професионалец во јавниот и приватниот сектор кој се занимава со царински постапки и царински декларации поврзани со посебни постапки различни од транзит.


Учебни цели

На крајот од 90-минутниот курс, ќе научите:
- што се посебни постапки;
- хоризонталните одредби применливи за сите посебни постапки;
- посебната постапка за сместување: царинско складирање и слободна зона;
- посебната постапка за посебна употреба: привремено сместување и крајна употреба;
- посебната постапка за обработка: увоз за облагородување и извоз за облагородување.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Transit

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Origin of Goods

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (13/08/2020)