Царински одлуки

Select the prefered language to access the content

Детали за оваа ставка од каталогот

Модулот на е-учење што е лесен за користење е еден од курсевите на обемната програма за е-учење на ЕУ за ЦЗУ.

Опис на курсот

Овозможува основно знаење во доменот на царинските одлуки и ги опишува поврзаните процеси дефинирани со Царинскиот закон на Унијата (ЦЗУ).

За постигнување целосни придобивки од потенцијалот на овој курс, препорачуваме да го интегрирате курсот во вашата сопствена програма за обука и да развиете целосно споена учебна програма.


Целна група

Царински професионалци во јавниот и приватниот сектор, кои се занимаваат со какви било царински одлуки донесени или што треба да бидат донесени од страна на царински орган во Европската унија.


Учебни цели

На крајот од 90-минутниот курс, ќе научите:
- различните видови на одлуки;
- како се поднесува барање за одлука и како се одлучува во вообичаен процес;
- што се случува со одобрувањето откако било издадено и како треба да се следи во вообичаена постапка;
- кога другите постапки отстапуваат од стандардниот процес.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Procedures and Customs Declarations

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Decisions System - CDS

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 02 (27/06/2023)