Пуштање во слободен промет

Select the prefered language to access the content

Детали за оваа ставка од каталогот

Модулот на е-учење што е лесен за користење е еден од курсевите на обемната програма за е-учење на ЕУ за ЦЗУ.

Опис на курсот

Овозможува основно знаење во доменот на пуштање на стоката во слободен промет и поврзаните постапки дефинирани со Царинскиот закон на Унијата (ЦЗУ).

За постигнување целосни придобивки од потенцијалот на овој курс, препорачуваме да го интегрирате курсот во вашата сопствена програма за обука и да развиете целосно споена учебна програма.


Целна група

Царински професионалци во јавниот и приватниот сектор, вклучени во процесот на влез на стока во царинската територија на ЕУ, со цел да ја пласираат на пазарот на ЕУ или да ја користат или консумираат во рамките на ЕУ.


Учебни цели

На крајот од 60-минутниот курс, ќе научите:
- различните начини на кои стоката може да биде внесена во царинска територија на Европската унија;
- концептот на пуштање во слободен промет;
- стандардната постапка за пуштање во слободен промет;
- случаите во кои стоката пуштена во слободен промет е ослободени од увозни давачки.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (16/12/2021)
eL

Special Procedures other than Transit

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 02 (18/08/2022)
eL

Customs Transit

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (16/12/2021)