Царинска вредност

Select the prefered language to access the content

Детали за оваа ставка од каталогот

Модулот на е-учење што е лесен за користење е еден од курсевите на обемната програма за е-учење на ЕУ за ЦЗУ.

Опис на курсот

Овозможува основно знаење во доменот на царинската вредност дефинирано со Царинскиот закон на Унијата (ЦЗУ).

За постигнување целосни придобивки од потенцијалот на овој курс, препорачуваме да го интегрирате курсот во вашата сопствена програма за обука и да развиете целосно споена учебна програма.

 

Целна група

Царинските професионалци во јавниот и приватниот сектор, кои треба да ги разберат принципите на царинска вредност на стоката која влегува во царинската територија на Унијата.


Учебни цели

На крајот од 60-минутниот курс, ќе научите да:
- ја определите законската основа за утврдување на царинската вредност на стоката;
- ги наведете 6-те методи за утврдување на царинската вредност;
- ги објасните примарните и дополнителните методи за вреднување и кога тие се применуваат;
- ги утврдувате задолжителните и незадолжителните прилагодувања кон трансакциската вредност.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Entry of Goods and Temporary Storage

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Export

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)