Царински транзит

Select the prefered language to access the content

Детали за оваа ставка од каталогот

Модулот на е-учење што е лесен за користење е еден од курсевите на обемната програма за е-учење на ЕУ за ЦЗУ.

Опис на курсот

Овозможува основно знаење во доменот на царинските постапки и царинските декларации и поврзаните постапки дефинирани со Царинскиот закон на Унијата (ЦЗУ).

За постигнување целосни придобивки од потенцијалот на овој курс, препорачуваме да го интегрирате курсот во вашата сопствена програма за обука и да развиете целосно споена учебна програма.


Целна група

Царински професионалци и во јавниот и во приватниот сектор заинтересирани за царински транзит, различните движења на стоки и разните постапки за транзит.


Учебни цели

На крајот од 90-минутниот курс, ќе научите:
- концептот за царински транзит;
- различните сценарија за царински транзит;
- надворешен транзит и внатрешен транзит;
- транзитни движења на Унијата и заеднички транзитни движења;
- ТИР транзитни движења;
- други транзитни движења;
- објасните кога и како се применува испитната постапка;
- различни поедноставувања.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Special Procedures other than Transit

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 02 (18/08/2022)
eL

Entry of Goods and Temporary Storage

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)