Царински постапки и царински декларации

Select the prefered language to access the content

Детали за оваа ставка од каталогот

Модулот на е-учење што е лесен за користење е еден од курсевите на обемната програма за е-учење на ЕУ за ЦЗУ.

Опис на курсот

Овозможува основно знаење во доменот на царинските постапки и царинските декларации и поврзаните постапки дефинирани со Царинскиот закон на Унијата (ЦЗУ).

За постигнување целосни придобивки од потенцијалот на овој курс, препорачуваме да го интегрирате курсот во вашата сопствена програма за обука и да развиете целосно споена учебна програма.


Целна група

Царинските професионалци во јавниот и приватниот сектор, кои работат со царински декларации во Европската унија.


Учебни цели

На крајот од 75-минутниот курс, ќе научите:
- што е царинска постапка и какви видови царински постапки постојат,
- што е царинска декларација и како се декларира стоката,
- како се обработува стандардна царинска декларација,
- кои поедноставувања постојат за царински декларации,
- можни начини за обработка на царински декларации и казните кои се применуваат за несоодветно постапување.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs status of goods

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Transit

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)