Царински долг

Select the prefered language to access the content

Детали за оваа ставка од каталогот

Модулот на е-учење што е лесен за користење е еден од курсевите на обемната програма за е-учење на ЕУ за ЦЗУ.

Опис на курсот

Овозможува основно знаење во доменот на царинскиот долг и поврзаните постапки дефинирани со Царинскиот закон на Унијата (ЦЗУ).

За постигнување целосни придобивки од потенцијалот на овој курс, препорачуваме да го интегрирате курсот во вашата сопствена програма за обука и да развиете целосно споена учебна програма.


Целна група

Царинските професионалци во јавниот и приватниот сектор, кои работат со царински долг.


Учебни цели

На крајот од 75-минутниот курс, ќе научите:
- што е царински долг и кога настанува;
- кој може да биде должник;
- каде настанува царинскиот долг;
- како се утврдува царинскиот долг;
- процесот на наплата на долгот и подмирување на долгот;
- влијанието на контролата по пуштањето на царинскиот долг.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Decisions

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Procedures and Customs Declarations

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)