Гаранција

Select the prefered language to access the content

Детали за оваа ставка од каталогот

Модулот на е-учење што е лесен за користење е еден од курсевите на обемната програма за е-учење на ЕУ за ЦЗУ.

Опис на курсот

Овозможува основно знаење во доменот на гаранција и поврзаните постапки дефинирани со Царинскиот закон на Унијата (ЦЗУ).

За постигнување целосни придобивки од потенцијалот на овој курс, препорачуваме да го интегрирате курсот во вашата сопствена програма за обука и да развиете целосно споена учебна програма.


Целна група

Царински професионалци во јавниот и приватниот сектор, кои треба да разберат кога се потребни гаранции и како тие можат да бидат обезбедени.


Учебни цели

На крајот од 60-минутниот курс, ќе научите:
- концептот на гаранцијата и зошто е потребна;
- што претставува задолжителна гаранција;
- што претставува општа гаранција, а што поединечна гаранција;
- како се утврдува референтниот износ и како се пресметува намалувањето на износот на гаранцијата;
- различните облици на гаранција што може да се обезбедат;
- процесите и постапките што се однесуваат на гаранцијата.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Origin of Goods

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (13/08/2020)
eL

Release for Free Circulation

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (13/08/2020)