Влез на стоката и привремено сместување

Select the prefered language to access the content

Детали за оваа ставка од каталогот

Модулот на е-учење што е лесен за користење е еден од курсевите на обемната програма за е-учење на ЕУ за ЦЗУ.

Опис на курсот

Овозможува основно знаење во доменот на влезот на стоката и привременото сместување, како и поврзаните постапки дефинирани со Царинскиот закон на Унијата (ЦЗУ).

За постигнување целосни придобивки од потенцијалот на овој курс, препорачуваме да го интегрирате курсот во вашата сопствена програма за обука и да развиете целосно споена учебна програма.

 

Целна група

Царинските службеници и економските оператори кои играат улога во процесот на влез на стоки што не се од Унијата на царинската територија на Европската унија.


Учебни цели

На крајот од 90-минутниот курс, ќе научите:
- концептот на внесување на стока;
- процесот на пристигнување на стоката;
- што претставува ставање на стока на увид;
- концептот на привремено сместување.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Export

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Guarantee

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (13/08/2020)