Царински статус на стоката

Select the prefered language to access the content

Детали за оваа ставка од каталогот

Модулот на е-учење што е лесен за користење е еден од курсевите на обемната програма за е-учење на ЕУ за ЦЗУ.

Опис на курсот

Овозможува основно знаење во доменот на царинскиот статус на стоката и поврзаните постапки дефинирани со Царинскиот закон на Унијата (ЦЗУ).

За постигнување целосни придобивки од потенцијалот на овој курс, препорачуваме да го интегрирате курсот во вашата сопствена програма за обука и да развиете целосно споена учебна програма.


Целна група

Царински професионалци во јавниот и во приватниот сектор, кои во текот на своите активности треба да знаат за царинскиот статус на стоката.


Учебни цели

На крајот од 85-минутниот курс, ќе научите за:
- царинскиот статус на стоката како домашна или странска стока;
- концептот на Доказ за статус на унијата (ДСУ) како и различните значења;
- можните измени на царинскиот статус на стоката;
- како еден економски оператор може да побара ДСУ и кои чекори овластениот издавач треба да ги следи;
- користењето на ДСУ.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Transit

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Valuation

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)