Задолжителна тарифна информација

Select the prefered language to access the content

Детали за оваа ставка од каталогот

Модулот на е-учење што е лесен за користење е еден од курсевите на обемната програма за е-учење на ЕУ за ЦЗУ.

Опис на курсот

Овозможува основно знаење во доменот на Задолжителна тарифна информација и поврзаните постапки дефинирани со Царинскиот закон на Унијата (ЦЗУ).

За постигнување целосни придобивки од потенцијалот на овој курс, препорачуваме да го интегрирате курсот во вашата сопствена програма за обука и да развиете целосно споена учебна програма.


Целна група

Царински професионалци во јавниот и приватниот сектор, кои во текот на своите активности треба да знаат за примената и употребата на Задолжителна тарифна информација.


Учебни цели

На крајот од 60-минутниот курс, ќе научите:
- причината заради која постои Задолжителна тарифна информација ( ЗТИ);
- Комбинирана номенклатура (КН);
- фазата пред поднесување;
- процесот за прифаќање на барањето за ЗТИ;
- процесот за донесување на одлука за ЗТИ;
- процесот на донесување на одлука за ЗТИ;
- како одлуката за ЗТИ се применува во процесот на царинење на стоки.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (16/12/2021)
eL

European Binding Tariff Information – 3 (EBTI-3)

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (16/12/2021)
nano

BTI Case story (5 min)

Nanolearning - Check the application process and decision-taking processes for the BTI decision.
Version: 01 (16/12/2021)