Овластен економски оператор (ОЕО)

Select the prefered language to access the content

Детали за оваа ставка од каталогот

Модулот на е-учење што е лесен за користење е еден од курсевите на обемната програма за е-учење на ЕУ за ЦЗУ.

Опис на курсот

Овозможува учење за основните принципи на Овластен економски оператор (ОЕО) и поврзаните постапки дефинирани со Царинскиот закон на Унијата (ЦЗУ). 

За постигнување целосни придобивки од потенцијалот на овој курс, препорачуваме да го интегрирате курсот во вашата сопствена програма за обука и да развиете целосно споена учебна програма.


Целна група

Царински професионалци во јавниот и приватниот сектор, кои треба да знаат што е ОЕО, како признаен партнер од доверба во контекст на работењето поврзано со царински операции.


Учебни цели

На крајот од 60-минутниот курс, ќе научите:
- концептот на статусот на Овластен економски оператор (ОЕО) ;
- ги опишете различните видови ОЕО одобренија и нивните поволности;
- објасните како деловната заедница може да има поволности од статусот ОЕО;
- улогите на царинскиот орган во ОЕО процесот;
- како да се поднесе барање за ОЕО статус;
- како се одржува ОЕО статусот;
- концептот и поволностите од взаемното признавање на ОЕО.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

EU Customs Trader Portal for eAEO

The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with Authorised Economic Operators (AEO), aiming to harmonise differences in EU customs systems and accesses.
Version: 03 (22/11/2022)
eB

AEO eBook

This easy-to-use eBook is an interactive eLearning tool including the entire content of the Authorised Economic Operators Guidelines, which text has been enriched with the some interactive multimedia learning activities.
Version: 01 (11/08/2020)