Овластен економски оператор (ОЕО)

Select the prefered language to access the content

Детали за оваа ставка од каталогот

Модулот на е-учење што е лесен за користење е еден од курсевите на обемната програма за е-учење на ЕУ за ЦЗУ.

Опис на курсот

Овозможува учење за основните принципи на Овластен економски оператор (ОЕО) и поврзаните постапки дефинирани со Царинскиот закон на Унијата (ЦЗУ). 

За постигнување целосни придобивки од потенцијалот на овој курс, препорачуваме да го интегрирате курсот во вашата сопствена програма за обука и да развиете целосно споена учебна програма.


Целна група

Царински професионалци во јавниот и приватниот сектор, кои треба да знаат што е ОЕО, како признаен партнер од доверба во контекст на работењето поврзано со царински операции.


Учебни цели

На крајот од 60-минутниот курс, ќе научите:
- концептот на статусот на Овластен економски оператор (ОЕО) ;
- ги опишете различните видови ОЕО одобренија и нивните поволности;
- објасните како деловната заедница може да има поволности од статусот ОЕО;
- улогите на царинскиот орган во ОЕО процесот;
- како да се поднесе барање за ОЕО статус;
- како се одржува ОЕО статусот;
- концептот и поволностите од взаемното признавање на ОЕО.