БПМ (Моделирање на бизнис процеси)

Select the prefered language to access the content

Детали за оваа ставка од каталогот

Модулот на е-учење што е лесен за користење е еден од курсевите на обемната програма за еучење на ЕУ за царина и оданочување.

Опис на курсот

Курсот претставува краток вовед во концептот на БПМ (Моделирање на бизнис процеси) и неговата употреба во областа на царината. Моделирање на бизнис процеси е активност на претставување на процесите, така што тековниот процес да може правилно да се разбере, анализира и подобри. БПМ помага да се претстави процесот на универзален начин, независен од јазикот, бидејќи тој главно користи графички алатки.Целта на БПМ е да илустрира целосен бизнис процес и да се постигне поедноставен и поефикасен процес. Целта на БПМ е да илустрира целосен бизнис процес и да се постигне поедноставен и поефикасен процес.Процесот/процесите вклучени во БПМ може да бидат многу едноставни или многу сложени и обично вклучуваат. За постигнување целосни придобивки од овој курс, препорачуваме да го интегрирате курсот во вашата сопствена програма за обука и да развиете целосно споена учебна програма.

Целна група

Бидејќи курсот не содржи чувствителни информации, тој е достапен не само за националните царински администрации, туку и за трговци и обучувачи.

Учебни цели

На крајот од овој курс, вие ќе разбирате:
- што е БПМ и кои се неговите основни елементи,
- за што и како се користи БПМ во ЕУ,
- целта на БПМ и неговите придобивки,
- како да се имплементира БПМ.

Времетраење на курсот

Овој курс одзема 45 минути.


0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)